هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

اسپانسرینگ و نحوه جذب منابع مالی

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۹ مهر
ساعت
۰۵:۳۰
مهلت ثبت نام
۸ مهر ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
2 نفر
مبلغ
60,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

مهارت های گفتگو


مذاکره تجاری و شخصیت شناسی در مذاکره


بررسی یکی از مدل های روز و قابل قبول جهانی


مختصری در زبان بدن


مبحث نور و مارکتینگ و ناخود آگاه


لوازم مورد نیاز
نوشت افزار


دیدگاه‌ها