هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

بازدید از چشمه کبیر بالقلو

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۴ مرداد
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۳ مرداد ۱۳۹۸
مبلغ
115,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
↔ مسافت پیمایش

km

0/5

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

7:00


لوازم مورد نیاز
1. صندل آب
2. لباس اضافی جهت آب بازی
3. قاشق و لیوان

سفرهای مارکو

تلفن تماس : 09904848387


دیدگاه‌ها