هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

۱۰ سال سابقه پرورش اندام
۵ سال کوهنوردی

قله های شاخص صعود شده

 • کلکچال
 • پلنگچال
 • چین کلاغ
 • دوشاخ
 • سیاه سنگ
 • آسمان کوه
 • توچال
 • کرکس
 • دارآباد
 • پرسون
 • کماچال