هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

برنامه یک روزه به قله تاج کوه نمارستاق

تاریخ
۱۱ خرداد
ساعت
۰۵:۳۰
مهلت ثبت نام
۹ خرداد ۱۳۹۷
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3600

↔ مسافت پیمایش

km

10

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:00

شماره کارت 5859.8310.3392.7889 به نام سعید نصری
فیش واریزی به شماره 09111254080 به ام ابوالفضل الیاسی ارسال گردد

لوازم مورد نیاز
-