هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

دربند ـ شیرپلا

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۶ اردیبهشت
ساعت
۰۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
مبلغ
5,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2800

↔ مسافت پیمایش

km

5

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

8:30

ساعت ۷ صب از کنار مجسمه دربند به سمت پناهگاه شیرپلا حرکت خواهیم کرد


لوازم مورد نیاز
کفش کوه
کوله
صبحانه
ناهار


دیدگاه‌ها