هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

دوره مبانی جستجو در کوهستان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۵ الی ۲۶ مهر
ساعت
۰۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
12 نفر
مبلغ
120,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

مربی گری درجه 3


لوازم مورد نیاز
لباس مناسب- تجهیزات متناسب دوره


دیدگاه‌ها