هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

دوره پیشرفته برف آقایان

تاریخ
۱۸ الی ۲۱ اردیبهشت
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
مبلغ
250,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

0

↔ مسافت پیمایش

km

0

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

24:00

باشگاه پویاکوه

مدرس : آقای حسین مقدم

هماهنگی
09100909481
09354648861

لوازم مورد نیاز
-

باشگاه پویاکوه

تلفن تماس : 09354648861