هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

دوشنبه های باشگاه دماوند

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۲۰ خرداد
ساعت
۱۹:۳۰
مهلت ثبت نام
۲۰ خرداد ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.

طرح تعامل با باشگاه های کوهنوردی تهران 


یک شب با باشگاه اسپیلت در باشگاه دماوند 


دوشنبه ۲۰خرداد

لوازم مورد نیاز
قلم و کاغذ

کوهنوردی و اسکی دماوند

تلفن تماس : ۰۹۱۲۳۳۷۰۰۵۱