هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعود به قله کرکوه (3150 متر)

شهر مبدا (محل حرکت)
کرج
تاریخ
۲۱ دی
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۸ دی ۱۳۹۷
مبلغ
60,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3150

↔ مسافت پیمایش

km

10


لوازم مورد نیاز
به تیم ثبت نامی اعلام میگردد