هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

صعود قله ساکا

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۴ آبان
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۳ آبان ۱۳۹۸
مبلغ
130,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
تجهیزات کوهنوردی برای برنامه یک روزه


دیدگاه‌ها