هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعود قله کازینستان منطقه لرستان

تاریخ
۲۱ الی ۲۲ تیر
ساعت
۰۴:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۰ تیر ۱۳۹۷
مبلغ
65,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
ساعت حرکت :
۴ اول خرم
۴/۳۰ اول خیابان آتشگاه

شرایط :
آمادگی یک صعود چهار هزار متری

هماهنگی فقط از طریق تماس تلفنی با۰۹۱۳۳۰۸۵۰۳۵

شماره حساب ملی
0104309165005
شماره کارت
6037،9973،8915،9675
محمد مهدی حجاریان
لوازم مورد نیاز
داشتن تجهیزات شب مانی
کفش مناسب
مواد غذایی به مدت برنامه
صعود با کوله پشتی یک روزه
کارت بیمه ورزشی