هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

پخش فیلم سنگنوردی روز دنیا

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۱۳ خرداد
ساعت
۱۹:۳۰
مهلت ثبت نام
۱۳ خرداد ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
🕖 مدت زمان برنامه

hrs

01:30

لوازم مورد نیاز
کاغذ وقلم