آسان

پیمایش دره سالمستان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۴ بهمن
ساعت
۰۶:۳۰
مهلت ثبت نام
۳ بهمن ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2600

↔ مسافت پیمایش

km

6

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

6:00

بسم الله الرحمن الرحیمبرنامه هشتاد و دوم گروه کوهپیمایی حوزوی آفاقپیمایش دره سالمستانزمان و مکان حرکت : جمعه ۴ بهمن‼️ساعت ۶:۳۰ صبح ‼️
انتهای بلوار امین ، میدان ارتش (ایران مرینوس) منطقه : استان قم ، روستای فردوسطح برنامه : سبکجهت هماهنگی و استعلام ظرفیت حتما پیش از ثبتنام با شماره ۰۹۱۰۲۰۴۴۵۸۸(رازقی) هماهنگ کنیدمسافت حدودی پیمایش رفت و برگشت ۶ کیلومتر طول و ۲۵۰ متر صعود
نقطه جغرافیایی دره سالمستان : https://goo.gl/maps/vgmkaeu5Q7seSGTs8هزینه: ۸۰۰۰تومان
❗️در صورت ثبتنام عزیزان دارای خودرو برنامه اجرا خواهد شد و هزینه تقدیمشان می شود.توجه !!! : ◄ اﻳﻦ ﮔﺮوه تخصصی و حرفه ای نمی باشد، ﻟﺬا ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮدش در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه کوهپیمایی آفاق ﺷﺮﻛﺖ می ﻛﻨﺪ، و سرپرست ﮔﺮوه و دﻳﮕﺮ دوﺳﺘﺎن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮلیتی در ﻗﺒﺎل صدمات و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﻧﺨﻮاهند داﺷﺖ. عنوان گروه صرفا جهت تنظیم مسیر و برنامه است.◄ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ، در ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ.◄ احترام به فرهنگ مردم بومی و اماکن مورد توجه انان و رعایت حریم خصوصی باغات و محلی ها الزامی و نشانه بلوغ دینی و فکری است.◄ رعایت ظواهر متناسب با شئون مذهبی برای تمامی حضار و خانواده ها لازم است.


لوازم مورد نیاز
✅ چوب یا عصای کوهنوردی (اگر باشد بهتر است)، ✅ ناخن های دست و پا کوتاه باشد.، ✅ کفش مناسب ورزشی (ترجیحا مخصوص کوه )،، ✅ شال یا چفیه مناسب جهت حفاظت از باد و سرمای شدید،، ✅ لباس گرم کامل،، ✅ جوراب مناسب و جوراب ذخیره،، ✅ دستمال کاغذی،، ✅ حداقل یک بطری بزرگ آب (یا یک بطری شربت عسل آبلیمو+اندکی نمک و یک بطری متوسط آب)،، ✅ وعده غذایی کافی ، میوه و تنقلات،

دیدگاه‌ها


جهت ثبت دیدگاه، عضو یا وارد حساب کاربری خود در بریم کوه شوید.