هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

کارگاه توان افزایی و مهارتی برف

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۸ بهمن
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۷ بهمن ۱۳۹۸
مبلغ
50,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
↔ مسافت پیمایش

km

15

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

8:


لوازم مورد نیاز
یخ شکن


دیدگاه‌ها