هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دوره های گذرانده شده

  • مربی درجه ۳ کوهپیمایی
  • مربی درجه ۳ سنگنوردی
  • مدرس درجه ۳ کوهپیمایی
  • مدرس درجه ۳ سنگنوردی
  • مربی درجه ۳ برف‌و‌یخ
  • مدرس درجه ۳ برف‌و‌یخ