هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دوره های گذرانده شده

  • حفظ محیط کوهستان
  • هواشناسی کوهستان
  • کارآموزی کوهپیمایی
  • نقشه خوانی و کار با قطب نما
  • پزشکی کوهستان
  • مبانی جستجو در کوهستان

دیدگاه‌ها