هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

از ابتدا والیبال تا کنون
سالهای 70 تا 72 منتخب تیم اموزشگاههای تهران و تیم ملی نوجوانان و جوانان

سال شروع کوهنوردی : 1376

دیدگاه‌ها