قله سالوك ، قله اق چانقر

براي صعود قله سالوك بجنورد به سمت جاده اسفراين حركت كرده بعد از بش غارداش سمت راست حدود ٣٠ كيلومتر ادامه مسير داده تا به روستاي رختيان برسيد، انتهاي روستا از جاي خانه كوهنورد به سمت قله كه مشهص عست ادامه مسير داده،پناهگاه سالوك در ارتفاع ٢٥٠٠ متر واقع شده قله سالوك سمت چپ پناهگاه واقع شده به ارتفاع ٢٧٠٠ متر ، سمت راست پناهگاه خطالراس بسمت قله اق چانقر به ارتفاع ٢٩٨٥ متر هست و دكل مخابراتي نصب شده كاملا مشخص هست، چشمه قرنز خدود نيم ساعت با پناهگاه سالوك فاصله دارد ،وجود غار و ديواره هاي سنگي دوستان سنگ نورد و اار نورد براي صعود به منطقه جذب ميكند 


مصطفي لنگري 


@m_langari

تلفن تماس : 09122147964