هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1396

قله های شاخص صعود شده

  • الوند
  • کرکس
  • ارفع کوه
  • پرسون

دیدگاه‌ها