هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دوره های گذرانده شده

  • دوره غارپیمایی
  • پزشکی کوهستان
  • نقشه خوانی و کار با قطب نما
  • GPS
  • هواشناسی کوهستان
  • حفظ محیط کوهستان
  • کارآموزی کوهپیمایی
  • کارآموزی سنگ نوردی
  • کارآموزی برف
  • مبانی جستجو در کوهستان

دیدگاه‌ها