هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دو بسکتبال کوهنوردی
ساخت و کالیبره کردن نقشه و مسیریابی حرفه ای

سال شروع کوهنوردی : 1377

دیدگاه‌ها