هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دوره های گذرانده شده

  • کارآموزی کوهپیمایی
  • مربی درجه ۳ سنگنوردی
  • مربی درجه ۲ سنگنوردی
  • مربی درجه ۱ سنگنوردی