هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

دوشنبه های دارآباد

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۹ اردیبهشت
ساعت
۱۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2000

↔ مسافت پیمایش

km

4

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

3:00

هر دوشنبه برنامه آمادگی جسمانی و تمرینات هوازی پیمایشتیم کوهنوردی داوین در داراباد تا ابشار چال مگس


لوازم مورد نیاز
در گروه موقت برنامه توضیحات کامل

تیم کوهنوردی داوین

تلفن تماس : 09123334225