هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

قهرمان اسکای رانینگ خوزستان

سال شروع کوهنوردی : 1388

دوره های گذرانده شده

  • کارآموزی کوهپیمایی
  • مبانی جستجو در کوهستان

قله های شاخص صعود شده

  • قاش مستان
  • زردکوه
  • اشتران کوه
  • دنا
  • کینو

دیدگاه‌ها