هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

قهرمان اسکای رانینگ خوزستان

دوره های گذرانده شده

  • کارآموزی کوهپیمایی
  • مبانی جستجو در کوهستان

قله های شاخص صعود شده

  • توچال