هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

اوایل سال 90 بود که با کوهنوردی آشنا شدم و با دوستانم شروع به خرید تجهیزات کوهنوردی کردیم تا جایی که تقریبا هممون آماده برای صعود به قله های مهم شدیم. اما مصدومیت زانو اجازه پیشروی بیشتر را بهم نداد تا جایی که فقط برای تفریح می تونم به کوه سر بزنم و بیشتر از یک ساعت کوهنوردی برام غیر ممکن شده.

قله های شاخص صعود شده

  • کلکچال
  • پلنگچال
  • پهنه سار
  • توچال
  • دارآباد