هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

صعود به ۱۵ قله

سال شروع کوهنوردی : 1396

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • هزار
 • قاش مستان
 • خلنو
 • زردکوه
 • سیالان
 • شیرکوه
 • شاهان کوه
 • یخچال
 • شاه البرز
 • توچال
 • دومیر
 • کان صیفی
 • کلونچی
 • کینو

دیدگاه‌ها