هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1390

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • خلنو
 • شیرکوه
 • ولیجیا
 • بینالود
 • پلنگ آبی
 • برف انبار
 • آزادکوه
 • دو برار
 • توچال
 • شهباز
 • دومیر
 • شیرباد
 • کرکس

دیدگاه‌ها