هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • کارآموزی سنگ نوردی
 • حفظ محیط کوهستان
 • هواشناسی کوهستان
 • نقشه خوانی و کار با قطب نما
 • پزشکی کوهستان
 • GPS
 • دوره غارپیمایی
 • کارآموزی غارنوردی
 • کارآموزی برف
 • پیشرفته برف

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • قاش مستان
 • زردکوه
 • اشتران کوه
 • شیرکوه
 • بل
 • تفتان
 • سهند
 • علم کوه
 • تخت سلیمان
 • سیاه سنگ
 • مور گل
 • ماش
 • کپیری
 • جوپار
 • گل گهر
 • دو برار
 • گل گل
 • کل پازنی
 • حوض دال
 • دنا
 • توچال
 • کرکس

دیدگاه‌ها