هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

توچال، داراّباد، کلکچال، بندعیش، چین کلاغ، عرق چین

مدیر/سرپرست : سامی علی پور

تلفن : 09332330146

رشته‌های فعالیت

  • کوهنوردی
  • غارنوردی
  • طبیعت گردی
  • دره‌نوردی
  • جنگل‌نوردی
  • کویرنوردی
  • صعودهای ورزشیبرنامه های گروه کوهنوردی و طبیعت گردی سرو


دریاچه ارواح
دریاچه ارواح در جنگل های مازندران و در منطقه ای بکر قرار دارد.
سایر برنامه ها ...