هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مربی ورزش های کیک بوکسینگ،والیبال،بدنسازی،آمادگی جسمانی و ایروبیک.دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی

سال شروع کوهنوردی : 1395

قله های شاخص صعود شده

  • دماوند
  • خلنو
  • الوند
  • کلکچال
  • پلنگچال
  • کلون بستک
  • توچال
  • ارفع کوه
  • دارآباد
  • ساکا

دیدگاه‌ها