هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1376

قله های شاخص صعود شده

  • کلکچال
  • پلنگچال
  • خرونرو
  • توچال
  • ارفع کوه
  • پیازچال
  • دارآباد

دیدگاه‌ها