هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • کارآموزی سنگ نوردی
 • پیشرفته سنگ نوردی
 • کارآموزی برف
 • پیشرفته برف
 • مبانی جستجو در کوهستان
 • حفظ محیط کوهستان
 • هواشناسی کوهستان
 • نقشه خوانی و کار با قطب نما
 • GPS
 • پزشکی کوهستان

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • سبلان
 • سیالان
 • تفتان
 • الوند
 • بینالود
 • علم کوه
 • شاخک
 • خرسان
 • تخت سلیمان
 • سیاه سنگ
 • سیاه گوگ
 • سیاه کمان
 • خرونرو
 • درفک
 • شانه کوه
 • آزادکوه
 • سماموس
 • آلانه‌سر
 • حصار چال