هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

فعالیت ورزشی از سال 60
فعالیت کوهنودی از سال 63
فعایت رسمی کوهنوردی سال 65
کارآموزی کوهنوردی سال 66
مربیگری کوهنوردی 71
مربیگری گلف 90
مربیگری و داوری وودبال 92
بازآموزی های متعدد سنگ ، غار و برف

سال شروع کوهنوردی : 1363

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • نقشه خوانی و کار با قطب نما
 • پزشکی کوهستان
 • دوره غارپیمایی
 • مربی درجه ۳ کوهپیمایی
 • مربی درجه ۳ سنگنوردی
 • مدرس درجه ۳ سنگنوردی
 • مربی درجه ۳ برف‌و‌یخ
 • مدرس درجه ۳ برف‌و‌یخ

قله های شاخص صعود شده

 • اشتران کوه
 • الوند
 • برج
 • برم فیروز
 • بل
 • تخت سلیمان
 • تفتان
 • توچال
 • حوض دال
 • خلنو
 • خورموج
 • دماوند
 • دنا
 • زردکوه
 • سبلان
 • سماموس
 • سپیدار
 • سیاه سنگ
 • سیاه کمان
 • شانه کوه
 • شاه شهیدان
 • شیرکوه
 • علم کوه
 • قاش مستان
 • قبله
 • ماش
 • منار
 • مور گل
 • ناظر
 • هرم
 • هزار
 • هفت تنان
 • هفت خان
 • پلنگچال
 • چالون
 • کرکس
 • کسری
 • کلونچی
 • کپیری
 • گل گل
 • گل گهر
 • گنو

دیدگاه‌ها