هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

1 دوچرخه سواری
۲ کوهپیمایی
۳کویر گردی
۴گلگشتی بوم گردی 
 عموما طبیعتگرد هستم .

قله های شاخص صعود شده

  • پهنه سار
  • خرس چال
  • دو برار
  • آسمان کوه
  • توچال