هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

در حال اجرای طرح 31قله بلند استان (سیمرغ)

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • حفظ محیط کوهستان
 • هواشناسی کوهستان
 • پزشکی کوهستان
 • نقشه خوانی و کار با قطب نما

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • سبلان
 • قاش مستان
 • خلنو
 • زردکوه
 • سیالان
 • اشتران کوه
 • شیرکوه
 • شاهان کوه
 • بل
 • تفتان
 • شاهو
 • پراو
 • کبیرکوه
 • علم کوه
 • آزادکوه
 • شاه البرز
 • گل گهر
 • گل گل
 • دنا
 • شاه تخت
 • کلونچی
 • کینو
 • تشگر