هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

صعود به قله ی دماوند،علم کوه،سبلان وبعضی ازقله های دیگر کشور

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • سبلان
 • خلنو
 • منار
 • برف انبار
 • علم کوه
 • کلکچال
 • پلنگچال
 • چین کلاغ
 • دوشاخ
 • پهنه سار
 • کهار
 • بندعیش
 • توچال
 • جانستون
 • دومیر
 • کرکس
 • آبک
 • پرسون