هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

اتمام پروژه ٣١ قله بلند استاني كشور

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • نقشه خوانی و کار با قطب نما
 • GPS

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • سبلان
 • هزار
 • قاش مستان
 • خلنو
 • زردکوه
 • سیالان
 • اشتران کوه
 • شیرکوه
 • شاهان کوه
 • شاهوار
 • بل
 • تفتان
 • گاوکشان
 • سهند
 • پراو
 • بلقیس
 • هماک
 • شاه جهان
 • برف انبار
 • یخچال
 • سماموس
 • شاه البرز
 • دومیر
 • شیرباد
 • اورین
 • زلیخا
 • کان صیفی
 • کلونچی
 • کینو