هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1397

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • سبلان
 • خلنو
 • بلقیس
 • برف انبار
 • کلکچال
 • پلنگچال
 • برج
 • سرکچال
 • یخچال
 • کلون بستک
 • آلانه سر
 • توچال
 • دومیر
 • دارآباد
 • ساکا
 • آتشکوه
 • ریزان
 • پرسون

دیدگاه‌ها