هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • کارآموزی سنگ نوردی

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • سبلان
 • قاش مستان
 • سیالان
 • شیرکوه
 • شاهوار
 • تفتان
 • برف انبار
 • علم کوه
 • کلکچال
 • چین کلاغ
 • درفک
 • کلون بستک
 • شاه معلم
 • حوض دال
 • دنا
 • توچال
 • کرکس
 • ارفع کوه
 • دارآباد
 • ساکا
 • چشمه شاهی